artykuł nr 1

Zadania Radcy Prawnego

Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:


1)  udzielanie Wójtowi oraz referatom Urzędu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
2)  opiniowanie, dokonywanie oceny legalności i parafowanie projektów aktów prawnych, umów, porozumień, upoważnień i pełnomocnictw;
3)  udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów;
4)  informowanie w ustalonym trybie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym przedmiotu działania Gminy i Urzędu;
5)  reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta.