artykuł nr 1

Zadania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:


1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2)  zapewnienie  ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane Informacje niejawne;
3)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
4)  prowadzenie okresowych kontroli stanu ochrony informacji niejawnych  oraz przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów o ochronie tych informacji;
5)   prowadzenie okresowych kontroli (co najmniej raz na trzy lata) ewidencji, materiałów  i  obiegu dokumentów;
6)  opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,  w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
7)   nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych;
8)  szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
10)   prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają w Urzędzie uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
11)   wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.