artykuł nr 1

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie czynności związanych  ze sprawami osobowymi wynikającymi z postanowień Prawa o aktach stanu cywilnego  i innych aktów, a w szczególności:


1)  sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2)  prowadzenie ksiąg stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw, zgonów;
3)  prowadzenie skorowidzów urodzeń, małżeństw, zgonów;
4)  rejestracja – wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego małżeństwa konkordatowego;
5)  wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
6)  rejestrowanie w formie aktu stanu cywilnego lub wzmianek dodatkowych orzeczeń sądowych dotyczących stanu cywilnego;

7)  wydawanie zaświadczeń:

a)  do ślubu konkordatowego,
b)  do ślubu za granicą,
c)  o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
d)  inne wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

8)  wydawanie decyzji o:

a)  sprostowaniu błędu w aktach stanu cywilnego,
b)  wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
c)  uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
d)  ustaleniu treści aktu stanu cywilnego,
e)  odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
f)  sporządzeniu aktu stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
g)  zmianie imienia, nazwiska i ustaleniu pisowni imienia, nazwiska.

9)  przyjmowanie oświadczeń o:

a)  braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
b)  wstąpieniu w związek małżeński,
c)  uznaniu dziecka,
d)  nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
e)  powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

10)  organizowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

11)  prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej w indywidualnych sprawach obywateli;

12)  współpraca w zakresie realizacji  powierzonych zadań z sądem, polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi, policją, prokuraturą;

13)  prowadzenie ewidencji ludności oraz całokształtu spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych;

14)  prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców a także sporządzanie spisów wyborców  w związku z przeprowadzanymi wyborami i referendami;

15)  współpraca z policją, prokuraturą, sądami  oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw;