artykuł nr 1

Zadania Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji należy w szczególności:

1)   w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa:

a)   koordynacja sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)   udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
c)   dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
d)   wydawanie na wniosek zainteresowanych zaświadczeń o przeznaczeniu terenu  w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
e)    wydawanie na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z aktualnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
f)   prowadzenie rejestrów planów miejscowych, a także wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
g)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
h)   wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy,
i)   wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania,
j)    wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
k)   prowadzenie rejestrów wydanych decyzji,
l)    prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w związku z należnymi Gminie opłatami i ewentualnymi odszkodowaniami za poniesioną przez właścicieli gruntów szkodę rzeczywistą, wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacją zapisów zawartych w uchwałach Rady Gminy dotyczących tzw. opłat planistycznych,
m)   wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego   lub jego części,

2)   w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami:

a)   prowadzenie spraw dotyczących scaleń,
b)   rozgraniczenia nieruchomości – m.in. przygotowanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych, analiza i kontrola dokumentacji rozgraniczeniowej (operaty geodezyjne), orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu rozgraniczeń,
c)   podział nieruchomości -  analiza i ocena operatów pomiarowych przedłożonych do zatwierdzenia, wydawanie decyzji zatwierdzających podziały,
d)   prowadzenie spraw  związanych z zajęciem nieruchomości na cele publiczne,
e)   prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i nadawania numerów porządkowych budynków – m.in. wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
f)   prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
g)   przygotowywanie informacji rocznej o stanie mienia Gminy,
h)   przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy, zarządu i użytkowania wieczystego,
i)   ustalanie stawek czynszu dzierżawnego i wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy, oraz pobór i windykacja należności za oddane w użytkowanie, w dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy,
j)   sporządzanie i rejestracja umów zbycia i obciążenia nieruchomości,
k)   przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji nieruchomości na terenie Gminy,
l)   tworzenie zasobu gruntów gminnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
m)   regulacja stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego,
n)   realizacja zadań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy,
o)   prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
p)   przygotowywanie decyzji celem ustanowienia służebności, jeżeli jest niezbędna dla dostępu do drogi publicznej,
q)   prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty adiacenckiej,

3)   w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy:

a)   gromadzenie informacji dotyczących ochrony środowiska w zakresie  korzystania ze środowiska i wytwarzania odpadów,
b)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
c)   nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami,
d)   realizacja zadań  Gminy wynikających z ustawy Prawo wodne, a w tym  dbałość o ochronę wód przed powodzią, prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku spowodowania zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie ,
e)   nadzór i kontrola użytkowników w sposób szczególny korzystających ze środowiska – wydobywających kopaliny i inne minerały na terenie Gminy – wydawanie odpowiednich decyzji i postanowień w tym zakresie – realizacja zadań wynikających  z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
f)   opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowania inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
g)   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wydawanie stosownych decyzji,
h)   wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz prowadzenie egzekucji karnych za naruszenie przepisów w tym zakresie,
i)   opracowywanie i realizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami – przyjętego uchwałą Rady,
j)   przygotowywanie projektu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy,
k)   prowadzenie ewidencji nieczystości stałych i ciekłych,
l)   przygotowywanie sprawozdań z realizacji Planu Gospodarki Odpadami,
m)   przygotowywanie opinii w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
n)   wydawanie opinii w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych,
o)   wydawanie decyzji w zakresie dopuszczenia firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych,
p)   wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o odpadach,
q)   organizacja i nadzór nad likwidacją dzikich wysypisk na terenie Gminy,
r)   kontrola i rozliczanie usług komunalnych finansowanych z budżetu Gminy,
s)   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
t)   edukacja ekologiczna,
u)   opieka nad terenami zielonymi – m.in. koordynacja i nadzór nad pracami związanymi z planowaniem nowych nasadzeń drzew i krzewów, nadzór i utrzymanie zieleni  w parkach wiejskich, utrzymanie zieleni wokół obiektów mienia gminnego,
v)   organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
w)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym  prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

4)   w zakresie rolnictwa i leśnictwa:

a)   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, wyłączanie gruntów  z produkcji, rekultywacja nieużytków),
b)   prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w gospodarstwach rolnych,
c)   wykonywanie zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie roślin,
d)   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
e)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
f)   współpraca przy organizacji profilaktyki weterynaryjnej na ternie Gminy,
g)   współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych,
h)   wydawanie zezwoleń oraz rejestracja psów rasy uznanej za agresywną,
i)   organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
j)   nadzór nad kołami łowieckimi w zakresie ustalania planów odstrzałów oraz zwalczania wścieklizny,
k)   nadzór i realizacja zalesień gruntów leśnych będących własnością Gminy oraz ich pielęgnacja,
l)   współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno-zawodowymi rolników w zakresie wykonywanych zadań,
m)   organizacja i przeprowadzanie spisu rolnego oraz wyborów do izb rolniczych (przygotowanie materiałów, list wyborczych i ich weryfikacja, sprawozdawczość),
n)   prowadzenie spraw z zakresu Unii Europejskiej – pomoc rolnikom przy wypełnianiu dokumentów dotyczących funduszów pomocowych UE oraz dopłat obszarowych
(płatności bezpośrednie do gruntów rolnych),

5)   w zakresie inwestycji i remontów:

a)   monitorowanie i bilansowanie potrzeb inwestycyjnych w Gminie, szczególnie  w zakresie planu remontów budynków i obiektów Gminy, rozwoju infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu, opracowywanie wniosków i propozycji inwestycji infrastruktury,
b)   zlecanie inwentaryzacji realizowanej infrastruktury technicznej,
c)   zapewnianie wykonania wymaganej dokumentacji projektowej i dostarczanie  jej wykonawcy w zakresie i w terminach z nim ustalonych,
d)   przygotowywanie materiałów w zakresie przekazywania wykonawcy terenu budowy,
e)   prowadzenie kontroli zgodności zakresu, jakości wykonywania i kosztów realizowanych inwestycji z założeniami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
f)   zapewnianie kierownictwa robót budowlanych i nadzoru nad tymi robotami – powierzanie tych funkcji osobom mającym przygotowanie zawodowe wymagane do prowadzenia danego rodzaju robót,
g)   współpraca z funduszami finansującymi inwestycje i remonty,
h)   rozliczanie inwestycji i remontów, udział w odbiorze końcowym i przekazaniu do eksploatacji,
i)    prowadzenie remontów w obiektach gminnych,


6)   w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe:

a)   opracowywanie projektu założeń planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło  i paliwa gazowe,
b)   wykonywanie zadań związanych z elektryfikacją i oświetleniem ulicznym takich jak: planowanie i realizacja modernizacji oraz rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego, realizacja umów na dostawę energii i konserwację oświetlenia ulicznego, rozliczanie kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,

7)   w zakresie dróg:

a)   utrzymanie i ochrona dróg gminnych,
b)   opracowywanie planów remontów, przebudowy i budowy nowych dróg,
c)   wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
d)   wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
e)   przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
f)   pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych poprzez opracowywanie zmian i uzgadnianie projektów zmian w organizacji ruchu  i oznakowania dróg,
g)   wykonywanie zadań bieżącego utrzymania dróg gminnych poprzez zlecanie oraz nadzorowanie wykonywania remontów cząstkowych, utrzymania drożności rowów  i przepustów, koszenia traw w pasie drogowym,
h)   sprawowanie nadzoru nad zimowym utrzymaniem dróg,
i)   prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii,
j)   prowadzenie rejestru dróg gminnych i wewnętrznych,

8)   w zakresie zamówień publicznych:

a)   przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy, usługi i roboty budowlane,
b)   zapewnianie zgodności realizowanych zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych,
c)   prowadzenie dokumentacji przetargowej,
d)   prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych.

9)   w zakresie informatyzacji:

a)   planowanie rozwoju sieci informatycznej,
b)   realizowanie obowiązków administratora systemu informatycznego,
c)   zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej Urzędu,
d)   prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
e)   nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego,
f)   wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i stosowania podpisu elektronicznego,
g)   wdrażanie nowych programów komputerowych i przeszkalanie w zakresie  ich obsługi pracowników Urzędu,
h)   zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
i)   zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu  łączności internetowej wykorzystywanej w pracy Urzędu,
j)   pomoc w prawidłowym działaniu aplikacji i systemów zainstalowanych  w gminnych jednostkach organizacyjnych,
k)   prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, jej redagowanie  oraz przeprowadzanie bieżącej aktualizacji na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu;

10)   w zakresie działalności gospodarczej:

a)   prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń   o wpisie do ewidencji bądź decyzji o odmowie wpisu oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zmian w dokonanym wpisie i o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
b)   współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie rejestracji działalności gospodarczej,
c)   prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów – Prawo działalności gospodarczej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
d)   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami;

11)   prowadzenie gospodarki lokalami gminnymi;

12)   współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kodrębie.