artykuł nr 1

Zadania Referatu Finansowego

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

1)   w zakresie księgowości i nadzoru:

a)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy,
b)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
c)  sporządzanie sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sfery finansów publicznych,
d)  nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych  w tym nad opracowywaniem i realizacją ich rocznych planów finansowych,
e)  pozyskiwanie kredytów i pożyczek  oraz  obsługa długu Gminy z tytułu kredytów  i  pożyczek,
f)  obsługa wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
g)  wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami,
h)  prowadzenie dokumentacji związanej z PEFRON,
i)  prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie należnego podatku,
j)  ewidencja księgowa składników majątkowych, sprawozdawczość oraz rozliczanie inwentaryzacji,
k)  zarządzanie finansami w ramach posiadanych pełnomocnictw (w tym dokonywanie lokat bankowych),
l)  współpraca przy opracowywaniu części finansowej wniosków dla pozyskania funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
m)  ewidencja, rozliczenie i sprawozdawczość z zakresu funduszu sołeckiego,
n)  ewidencja i sprawozdawczość wydatków strukturalnych,
o)  informowanie Wójta o ewentualnych zagrożeniach niewykonania planu dochodów lub o przewidywanym  przekroczeniu planu wydatków,
p)  dokonywanie wraz z innymi referatami rozliczeń pozyskanych środków pozabudżetowych,
q)  współpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego,

2)  w zakresie budżetu Gminy i polityki finansowej:

a)  opracowywanie projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej  oraz przedkładanie ich Wójtowi,
b)   przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) sporządzanie informacji i analiz niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawach gospodarki finansowej Gminy,
d)   sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej
e)   sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych sprawozdań z zakresu budżetu  i finansów Gminy przewidzianych przepisami prawa, oprócz sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sfery finansów publicznych,

3)  w zakresie wymiaru podatku i opłat:  

a)   dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu: sprawdzenie terminowość  składania przez podatników deklaracji, formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
b)  prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych   na majątku  podatnika,
c)  prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności podatkowej spadkobierców oraz osób trzecich,
d)  prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lub określenia wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu oraz opłat lokalnych i opłaty skarbowej,
e)  prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie skarbowej,
f)  prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pomocy de minimis  oraz indywidualnej pomocy publicznej w zakresie ulg w zapłacie podatków lokalnych,
g)  prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu pomocy publicznej udzielonej w formie ulg w zapłacie podatków lokalnych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
h)  prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego,
i)  wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny wynikający  z ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów lub innych danych znajdujących się w posiadaniu Referatu,
j)  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych  i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
k)  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
l)  sporządzanie informacji podatkowych na wniosek jednostek organizacyjnych KRUS, ZUS, ośrodków pomocy społecznej oraz innych uprawnionych instytucji,
m)  sporządzanie informacji, analiz i prognoz finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych na potrzeby organów Gminy,
n)  przygotowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,
o)  sporządzanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,
p)  sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych  z tytułu podatków lokalnych w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień,   
q)  sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych,
r)  sporządzanie informacji o nieudzielaniu w danym okresie sprawozdawczym pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych
s)  prowadzenie postępowań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

4)  w zakresie poboru podatków i opłat:
a)  prowadzenie w księgach rachunkowych (ewidencji analitycznej) ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i renty planistycznej,
b)  dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie terminowości wpłat należności przez podatników,
c)  podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
d)  sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych,
e)  zgłaszanie wierzytelności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych do sądów gospodarczych oraz podejmowanie określonych prawem czynności w toku postępowania upadłościowego i naprawczego,
f)  sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach   i opłatach lokalnych,  
g)  dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
h)  prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków i opłat lokalnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
i)  prowadzenie postępowań w sprawach  udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy tzw. renty planistycznej,
j)  prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz zwrotem nadpłat,
k)  przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
l)  sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i renty planistycznej,
m)  sporządzanie sprawozdań cząstkowych o zaległościach we wpłatach z tytułu podatków i opłat lokalnych,
n)  ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń,


5)  w zakresie obsługi kasy:

a)  przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat na podstawie dowodów określonych w instrukcji kasowej,
b)  realizacja wypłat po sprawdzeniu kompletności dokumentów,
c)  sporządzanie raportów kasowych,
d)  prowadzenie rejestru ewidencji druków ścisłego zarachowania,
e)  bieżące uzgadnianie stanu gotówki w kasie z saldem wynikającym z raportu.