artykuł nr 1

Skarbnik Gminy

Do zadań Skarbnika  należy w szczególności:


1)   opracowywanie projektu budżetu Gminy;
2)   prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
3)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
4)   nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy;
5)   czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
6)   dokonywanie analiz finansowych;
7)   kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
8)   przygotowywanie informacji o sytuacji finansowej Gminy;
9)   wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;
10)   ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników;
11)   dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
12)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

artykuł nr 2

Sekretarz Gminy

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:


1)   zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
2)   nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz innych dokumentów ustalających tok pracy w Urzędzie;
3)   kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji;
4)   współpraca z Przewodniczącym Rady w zakresie spraw wpływających do Rady Gminy;
5)   nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady Gminy i jej Komisji, współdziałanie w tym zakresie z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji Rady;
6)   czuwanie nad właściwym redagowaniem zarządzeń Wójta;
7)   nadzorowanie terminowego załatwiania skarg i wniosków;
8)   współpraca z Sołtysami i Radami Sołeckimi;
9)   wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych oraz nadzorowanie pracy podlegających mu komórek organizacyjnych Urzędu;
10)   ustalanie zakresów czynności dla podległych pracowników;
11)   dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
12)   koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji i szkoleń;
13)   organizacja prac związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych;
14)   reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
15)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

artykuł nr 3

Wójt Gminy

Do  zadań Wójta należy w szczególności:


1)   reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
2)   prowadzenie bieżących spraw Gminy;
3)   składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
4)   wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5)   udzielanie pracownikom upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych;
6)   nadzorowanie pracy komórek Urzędu bezpośrednio mu podlegających;
7)   ustalanie zakresów czynności dla Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC, Kierowników Referatów  oraz dokonywanie oceny kadry kierowniczej;
8)   przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał w sprawach należących do jej właściwości;
9)   udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
10)   rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
11)   czuwanie nad tokiem i terminowością oraz zgodnym z prawem wykonywaniem zadań Urzędu;
12)   kierowanie i koordynowanie przedsięwzięciami z zakresu obowiązku powszechnej obrony oraz obrony cywilnej;
13)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulaminy oraz uchwały Rady.