główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 9.00

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie  porządku obrad.

III. Przedstawienie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI. Sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kodrąb za 2019 rok.

VII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 2020r.;
 5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 6. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kodrąb na 2020 r.;
 7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2020 rok;
 8. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia
  19 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb;
 9. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Kodrąb na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024;
 11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kodrąb.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie XVIII sesji Rady Gminy Kodrąb.