główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję w dniu 22 marca 2019 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na VII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Kodrębie z następującym porządkiem  obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II.Przedstawienie  porządku obrad.

III.Przedstawienie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kodrąb.

IV.Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

V.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

VI.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok  2018.

VII.Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie za 2018 rok.

VIII.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Kodrąb za 2018 rok.

IX.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kodrąb na lata 2013-2018
w roku 2018.

X.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie w 2018 roku.

XI.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb w 2018 roku.

XII.Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

2)w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego;

3)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2019 – 2027;

4)w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2019 rok;

5)w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kodrąb;

6) w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kodrąb;

7)w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb w 2019 roku”;

8)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bugaj – Antopol;

9)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dmenin;

10)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów;

11)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florentynów;

12)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice;

13)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów;

14)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klizin;

15)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kodrąb;

16)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów;

17)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica;

18)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowczyce;

19)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagiewniki;

20)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzejowice;

21)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smotryszów;

22)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widawka;

23)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Malowana;

24)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzew;

25)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapolice;

26)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żencin;

27)w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na drodze powiatowej
nr 3925E w miejscowości Dmenin.

XIII.Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV.Zamknięcie VII sesji Rady Gminy Kodrąb.