główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie Nr 7624/EW-11/Z/09

Nr 7624/EW-11/Z/09 Kodrąb, dn. 27.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 30.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 236, 235 oraz 196 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Feliksów.
 

Do wniosku dołączono:
•kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,
•kartę informacyjną przedsięwzięcia,
•wypisy z rejestru gruntów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój 21 w godz. 8.00 – 15.00 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław …………………………………………
2. Właściciele gruntów wg wykazu
3. a/a

 


 

artykuł nr 7

Zawiadomienie Nr 7624/EW-10/Z/09

Nr 7624/EW-10/Z/09 Kodrąb, dn. 27.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 30.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 259, 258 i 261 (oddziaływanie rotora) oraz 196 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Feliksów.
 

Do wniosku dołączono:
•kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,
•kartę informacyjną przedsięwzięcia,
•wypisy z rejestru gruntów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój 21 w godz. 8.00 – 15.00 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław …………………………………………
2. Właściciele gruntów wg wykazu
3. a/a

 


 

artykuł nr 8

Zawiadomienie Nr 7624/EW-9/Z/09

Nr 7624/EW-9/Z/09 Kodrąb, dn. 27.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 30.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 50/2, 255/2, 52/1 i 49 (oddziaływanie rotora) oraz 53 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Wola Malowana.
 

Do wniosku dołączono:
•kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,
•kartę informacyjną przedsięwzięcia,
•wypisy z rejestru gruntów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój 21 w godz. 8.00 – 15.00 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław …………………………………………
2. Właściciele gruntów wg wykazu
3. a/a

 


 

artykuł nr 9

Zawiadomienie Nr 7624/EW-8/Z/09

Nr 7624/EW-8/Z/09   Kodrąb, dn. 27.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 30.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 59 i 60 (oddziaływanie rotora) oraz 54 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kolonia Rzejowice.
 

Do wniosku dołączono:
•kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,
•kartę informacyjną przedsięwzięcia,
•wypisy z rejestru gruntów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój 21 w godz. 8.00 – 15.00 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław …………………………………………
2. Właściciele gruntów wg wykazu
3. a/a

 


 

artykuł nr 10

Zawiadomienie Nr 7624/EW-7/Z/09

Nr 7624/EW-7/Z/09                                                                         Kodrąb, dn. 27.10.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 30.09.2009 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Firmy WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, wybudowaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz jednej elektrowni wiatrowej na działkach nr 191, 192 oraz 184 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Kolonia Rzejowice.
 

Do wniosku dołączono:
•kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek,
•kartę informacyjną przedsięwzięcia,
•wypisy z rejestru gruntów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój 21 w godz. 8.00 – 15.00 z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Otrzymują:
1. WINDPROJEKT Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław …………………………………………
2. Właściciele gruntów wg wykazu
3. a/a