główna zawartość
artykuł nr 1

Budżet Gminy Kodrąb na 2007 rok

 

 

 

  UCHWAŁA NR IV/19/07

  RADY GMINY KODRĄB

 z dnia  28  marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na  2007 rok

 

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003r., Nr 214 poz. 1806; z. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr  172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457,   Nr 181, poz. 1337) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz. 2104; z 2006 Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,  Nr 249, poz. 1832 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

  § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2007.

 

  § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 8.611.265 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

  § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 9.691.219  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie zł  1.079.954.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł  1.079.954.

 

  § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 1.730.966  zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 565.000 i związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

1)   zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie zł  1.079.954;

2)   zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie    565.000;

3)   zobowiązań przeznaczonych na spłatę deficytu z roku poprzedniego w kwocie

zł. 86.012;

4)   występującego  w  ciągu  roku   przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

zł 200.000;

5)   kosztów obsługi długu publicznego do kwoty zł. 80.000.

  § 8. Prognozę długu na 31 grudnia 2007 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

  § 9. 1. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie zł  1.568.135  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

  2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.750.903 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  

2. Wydatki ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.750.903 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

  3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zł  31.140 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  zł 27.094 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

  § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb z tytułu dopłaty do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych   67.000.

    § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody       1.704.900

w tym: dotacja z budżetu gminy 67.000

wydatki    1.704.900

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

  § 14. Ustala się kwotę dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie zł. 60.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 65.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§  16. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 24.000.

  § 17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa Załącznik Nr 13.

 

  § 18.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej, w tym do spłaty deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012;

3)   zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

4)   dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

5)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

6)   lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7)   dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

8)   do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

  §  19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy:

1)   informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2007r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2007r.;

2)   informację o wykonaniu w pierwszym półroczu 2007r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2007r.

3)   sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2007 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2008r. i sprawozdanie roczne  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie i Samorządowej Instytucji Kultury Publicznej Biblioteki w Kodrębie-  w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań, (w tym zobowiązań  wymagalnych) .

  § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik Nr.1 1.94 MB
Załącznik Nr.2 2.31 MB
Załącznik Nr.3 279.50 KB
Załącznik Nr.4 517.00 KB
Załącznik Nr.5 617.50 KB
Załącznik Nr.6 2.04 MB
Załącznik Nr.7 394.50 KB
Załącznik Nr.8 617.50 KB
Załącznik Nr.9 195.00 KB
Załącznik Nr.10 191.00 KB
Załącznik Nr.11 250.00 KB
Załącznik Nr.12 191.50 KB
Załącznik Nr.13 2.28 MB