główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2005 roku.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2005 roku.

 

 

 

Budżet gminy Kodrąb na 2005 rok został przyjęty uchwałą Nr XXI/143/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2005 roku.

 

Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie 7.085.426, a plan wydatków gminy w kwocie zł. 8.130.674, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę zł 1.895.033.

 

 

W dochodach zabezpieczone zostały środki w kwocie zł 390.000, na spłatę przypadających w 2005 roku rat zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zł. 90.000 i kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie zł. 300.000.

 

 

              Wydatki nie mające pokrycia w dochodach w kwocie zł. 1.435.248 zostaną sfinansowane w 2005 roku:

 

1.      kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie zł. 300.000;

2.      pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 500.000 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – II etap;

3.      kredytem bankowym w kwocie zł. 226.000 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap

4.      kredytem bankowym w kwocie zł. 396.747 na modernizację drogi gminnej Gosławice – Widawka z ZPORR;

5.      wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie zł. 12.501.

 

 

 

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

 

przychody                                                                                                      zł.    1.325.507

w tym dotacja z budżetu gminy                                                                       zł.         40.000

wydatki                                                                                                          zł.    1.325.507

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto:

 

przychody                                                                                                      zł.           8.200

wydatki                                                                                                          zł.           8.200

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany do budżetu gminy zostały wprowadzone:

 

 

-         Zarządzeniem Nr 5/2005 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2005 roku dokonano “zwiększenia” planu dochodów i planu wydatków dotacji celowych w budżecie gminy  o kwotę zł. 21.394;

 

-         uchwałą Rady Gminy Nr XXII/149/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku  „zwiększono” plan dochodów i „zwiększono” plan wydatków o kwotę zł. 54.744 i w tejże uchwale „zmniejszono” plan dochodów i plan wydatków o kwotę zł. 20.663;

 

-         uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/158/05 z dnia 31 maja 2005 roku „zwiększono” plan dochodów i „zwiększono plan wydatków” o kwotę zł. 205.000; Ponadto tą uchwałą wprowadzono „zwiększenie” planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 55.000 na:

 

·        budowę sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko 560 mb  zł.    15.000

·        zakup pieca c. o. do kotłowni szkolnej w Kodrębie                            zł.    40.000

 

 

-         uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXIV/163/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku „zwiększono” plan dochodów i „zwiększono” plan wydatków o kwotę zł. 35.562;

Ponadto tą uchwałą wprowadzono „zwiększenie” planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 12.000 na:

 

·        adaptację budynku w Lipowczycach na Centrum

      Turystyczno -  Rekreacyjne                                                                  zł.    6.000

·        dofinansowanie zakupu samochodu dla Jednostki Policji                       zł.    6.000

 

 

-         Zarządzeniem Nr 14/2005 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2005 roku dokonano „zwiększenia”  planu dochodów i planu wydatków dotacji celowych w budżecie gminy o kwotę zł. 1.598;

 

-         Zarządzeniem Nr 15/2005 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 30 czerwca 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 74.245.

 

 

 

Zestawienie zmian w budżecie gminy dokonanych w/w uchwałami i zarządzeniami:

 

       zwiększenie planu dochodów  o        zł. 318.298

       zmniejszenie planu dochodów o        zł.   20.663

       zwiększenie planu wydatków  o        zł. 318.298 

       zmniejszenie planu wydatków o        zł.   20.663 

 

 

 

 

 

 

Budżet gminy Kodrąb po zmianach na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi:

 

       plan dochodów                               zł. 7.383.061

       plan wydatków                               zł. 8.428.309

 

 

 

Plan dochodów gminy Kodrąb w I półroczu 2005 roku zwiększył się dodatkowo o kwoty:

 

 

-         dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

      pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                      zł.          915

 

-         dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej                                                     7.061

 

-         dotacja na dożywianie uczniów                                                                                13.418

 

-         dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne                            zł.     54.744

 

-         wpływów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami                             zł.   217.000

 

-         dotacji celowej na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

(zadania własne)                                                                                               zł.     23.562

 

-         dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających
naukę w 1-szej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006                   1.598

 

 

Razem „zwiększenia” planu dochodów                                                       zł.     318.298

 

 

 

Wystąpiły też „zmniejszenia” planu dochodów w zakresie:

 

-         zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy                       zł.  20.663      

___________________________________________________________________________

 

           Razem „zmniejszenia”  planu dochodów                                                      zł.      20.663

 

 

          Realizację dochodów i wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów kwotowo przedstawia załącznik p.n.: “Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za I półrocze 2005 roku” sporządzony w układzie tabelarycznym obejmujący całokształt gospodarki finansowej gminy.

 

 

Dochody  gminy za I półrocze 2005 roku  wykonane zostały w kwocie zł. 3.920.241; co stanowi 53,10 % planowanych dochodów.

 

Wydatki gminy  za  I półrocze 2005 roku wykonane zostały  w kwocie zł 3.847.941; co stanowi 45,65 % planowanych wydatków.

 

              Wydatki na inwestycje za I półrocze 2005 roku zostały wykonane w kwocie 

zł. 485.952, co stanowi 24,84 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

 

 

    W I półroczu 2005 roku spłacono raty zaciągniętego kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie  zł. 150.000 i dwie raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie  - I etap w kwocie zł. 40.000.

 

Na dzień 30.06.2005 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania w łącznej kwocie

 zł. 911.695 wg  tytułów dłużnych:

 

       pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 150.000 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – I etap;

 

       pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 298.650 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – II etap; 

 

       kredyt bankowy na wydatki oświaty w kwocie zł. 150.000;

 

       z tytułu dostaw i usług Urząd Gminy w kwocie zł. 233.129;

 

       składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich zł. 1.000;

 

       z tytułu dostaw towarów i usług Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb w kwocie zł. 56.014;

 

       pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb w kwocie zł. 22.902;

 

 

 

 

Skarbnik Gminy

Ryszarda Dula

Wójt Gminy Kodrąb

 

mgr Stanisław Jasiński