artykuł nr 1

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Kodrąb

 

 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej
na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 w/w ustawy .Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z
późn. zm. ) upływa z dniem 26 października 2011 r.
 
 
Lp.
Położenie
Nieruchomo-ści
Nr działki
Pow.
działki
w ha
Nr
Księgi
Wieczystej
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin
zagospoda-
rowania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
 
1.
 
 
 
Kodrąb
 
 
 
 
 
   
 
 
164 /12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0,0246
 
 
 
 
 
 
 
PT1R/00079224/7
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość gruntowa  
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrzennego gminy działka znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego
 
 
 
-
 
 
 
 
 
   
   
 
 
9.800,00 +23% VAT
   
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 12. września  2011 r.
Z up. Wójta
mgr Lidia Sznelińska
Sekretarz Gminy