artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kodrąb

 

O G Ł O S Z E N I E O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Kodrąb  na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęte są niżej wymienione nieruchomości niezabudowane :
 
Lp.
Nr
działki
Pow.
działki
w ha
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie ze studium uwar. i kierunków zagosp. przestrzennego gminy
 
Cena wywoławcza
nieruchomości netto
w zł
 
 
1.
 
 
 
2.
3.
4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 
 
 
1064/1 i 164/11

 
164/10
164/9
164/8
164/7
164/5
164/4
164/3
 
0,0712
 
 
 
0,0816
0,0895
0,1068
0,1520
0,1175
0,1120
0,1149
 
nieruchomość niezabudowana dla, której decyzją Wójta ustalono warunki zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- „ -
- „ -
- ´” -
- „ -
- „ -
- „ -
- „ -
 
w terenach budownictwa jednorodzinnego
 
 
- „ -
- „ -
- „ -
- „ -
 - „ -
- „ -
- „ -
 
26.800,00
 
 
 
30.600,00
33.500,00
39.800,00
56.300,00
43.700,00
41.700,00
42.800,00
 
Działka Nr 1064/1 ma  urządzoną KW  Nr PT1R/00056934/0 ,  działki Nr164/11, Nr 164/10 , Nr 164/9 , Nr164/8 , Nr 164/7 , Nr 164/5 , Nr 164/4 , Nr164/3  mają urządzoną  KW PT1R/00079224/7 prowadzone  w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach budownictwa jednorodzinnego.
Dla w/w działek zostały ustalone warunki zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi decyzjami Wójta Gminy Kodrąb Nr 7331/24/09 z dnia 21.07.2009 r. Nr 7331/25/09 z dnia 21.07.2009r.
Z mapy z projektem podziału nieruchomości wykonanej przez Geodetę Uprawnionego wynika , że w/w działki oznaczone są jako R – VI , i zawierają następującą powierzchnię : działka Nr 1064/1-0,0523 ha , działka 164/11 – 0,0189 ha , 164/10 – 0,0816 ha , 164/9 – 0,0895 ha , 164/8 – 0,1068 ha ,
164/7 – 0,1520 ha, 164/5 – 0,1175 ha , 164/ 4 – 0,1120 ha , 164/3 – 0,1149 ha.
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój Nr 22).
 
Przetargi ustne nieograniczone odbędą się 7 grudnia 2011r. , o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U.Nr 54, poz.535 z póź.zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
 
-   dowodu wpłaty wadium ,
-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
-   aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości  na konto Urzędu Gminy w Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy  najpóźniej do dnia  1 grudnia  2011r.(włącznie).
 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Kodrębie .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Wójt Gminy Kodrąb
mgr inż. Bożena Krawczyk
Kodrąb, dnia 27 października 2011r.