artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość rol. KLizin Pierwszy Nr działki 327

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 
 

 

 

Na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r.. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Kodrąb   ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Klizin Pierwszy na terenie gminy Kodrąb.

 

 

 

  Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Klizin Pierwszy , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 327  , o pow. 0,24 ha.

 

 Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną  Księgę Wieczystą Nr 21172 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .

 

 

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 

 

 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach łąk i pastwisk.

 

 

 

Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 10.09.2010r. wynika , że  działka Nr 327  , położona w Klizinie Pierwszym  zawiera 0,24 ha powierzchni i określona jest  jako pastwiska trwałe  PsV-0,24ha.

 

 

 

Z operatu szacunkowego  wykonanego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Krzysztofa Kaczmarka wynika, że działka ta jest niezabudowana porośnięta drzewostanem typu ”samosiejka”.

 

 

 

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

 

 

 

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie  się 25 stycznia 2011r. , o godz. 930  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5.000,00 zł, wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004r.  Nr 54, poz.535 z późn. zm.) .

 

 

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

 

 

 

-   dowodu wpłaty wadium ,

 

 

 

 

-   dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

 

 

 

 

-   aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 

 

 

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

 

 Wadium  należy wnieść  w  pieniądzu  na konto  Urzędu Gminy w  Kodrębie Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone przez ESBANK Bank Spółdzielczy ,  najpóźniej  do dnia 20stycznia  2011r.(włącznie).  

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w  Kodrębie .

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

 

 

 

 

W przypadku uchylenia się przez osobę , która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

 

 

 

 

 

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

 

 

 

 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 

 

 

 

 

 Kodrąb, dnia 23 grudnia  2010 r.   

 

 

 

 

 Wójt

 

 

 

 mgr inż. Bożena Krawczyk