artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży poł. w Gosławicach

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 14 stycznia  2010r.  

 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gosławice
 
 
 
 
 
 1347/3
 
 
 
 
 
 
0,0730
 
 
 
 
 
 
 
 
41818
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
gruntowa zabudowana
częścią budynku mieszkalnego
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach  budownictwa
zagrodowego i jedn.
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.500,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kodrąb, dnia 03.12. 2009 r.  

Wójt Gminy Kodrąb

mgr Stanisław Jasiński