artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w Józefowie

  O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa z dniem 19 sierpnia 2008r.  
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagospodaro-
wania
nieruchomości
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Józefów
 
 
 
 
 373
 
 
 
 
 
0,05
 
 
 
 
 
 
 
31794
 
 
 
 
 
 
 
 
nieruchomość
rolna , w ewidencji gruntów ozn. jako grunty orne – V-0,05ha
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodrąb, dnia 07 lipca  2008 r. .     Wójt Gminy Kodrąb
   mgr Stanisław Jasiński