artykuł nr 1

Wykaz nieruchości do sprzedaży poł. w obrębie Zakrzew Wielki

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kodrąb , przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego . Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego n/w gruntów do dnia 05 grudnia 2089r.  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego  wynosi 3% wartości gruntu , płatna każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Radomsku .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionych nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) upływa
z dniem 21 maja 2008r.
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi Wieczy
stej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Termin
zagosp.
nier.
Cena prawa
użytkowania wieczystego gruntu w zł
 
1
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
Zakrzew Wielki
 
 
 
 
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
Zakrzew Wielki
 
26/2
 
 
 
 
27/2
28/2
29/2
30/2
31/2
32/2
33/2
 
0,12
 
 
 
 
0,21
0,06
0,06
0,19
0,22
0,27
0,21
 
15708
 
 
 
 
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
 
Nier. gr. leśna –teren po składzie mater. wybuchowych po byłej kopalni Kodrąb
 
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
Zgodnie ze studium  uwar. i kier. Zagosp. przest.gm.dz. znajduje się w terenach lasów i  dolesień
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
-„-
 
-
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
1.100,00
 
 
 
 
1.900,00
 700,00
 700,00
1.700,00
1.900,00
2.300,00
1.800,00
 
Wójt Gminy Kodrąb 
mgr Stanisław Jasiński 
Kodrąb dnia 08 kwietnia 2008r.