artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                           Kodrąb, dn. 06.12.2005 r.

 

 

Nr 7624/1/05 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. nr 113, poz. 954) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Zofii Kaczmarczyk zam. Radomsko ul. Sanicka 54 z dnia 21.09.2005 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4

 

o k r e ś l a m

 

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, której inwestorem jest Pani Zofia Kaczmarczyk zam. Radomsko ul. Sanicka 54, opisanego w raporcie oddziaływania na środowisko, opracowanym przez Biuro Inżynierskie Dariusz J. Janosik 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 267, będącym załącznikiem do wniosku Pani Zofii Kaczmarczyk zam. Radomsko, ul. Sanicka 54 z dnia 21.09.2005 r. z uwzględnieniem:

 

1) w dokumentacji projektowej przedmiotowej stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych należy uwzględnić wskazane w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, rozwiązania techniczne i technologiczne mające na celu minimalizację wpływu przedsięwzięcia na środowisko,

2) przed pozwoleniem na użytkowanie instalacji inwestor jest zobligowany do:

·         uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie stacji (informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami) w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

·         zgłoszenia instalacji do przeładunku i magazynowania paliw płynnych w trybie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Uzasadnienie

    Wnioskiem z dnia 21.09.2005 r. Pani Zofia Kaczmarczyk zam. Radomsko, ul. Sanicka 54 wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dystrybucji samochodowych paliw płynnych w Bugaju na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 220/1, 220/2, 220/3, 220/4.

Stacja paliw zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), zalicza się do inwestycji mogących znacząco  oddziaływać na środowisko, w stosunku do których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury stwierdzono obowiązek  sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz  na stronie internetowej. W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wniosły zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Wniosek o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia został skierowany do organu ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego. Ww. organy uzgodniły  środowiskowe uwarunkowania z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia te zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

Eksploatacja stacji pod warunkiem zastosowania rozwiązań technologicznych i lokalizacyjnych zawartych w raporcie zabezpiecza sąsiednie tereny przed ponadnormatywnym  oddziaływaniem przedsięwzięcia  na środowisko i nie będzie stwarzała uciążliwości dla terenów przyległych.

         Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

 

          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Wniesienie odwołania wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w znaczkach w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  stała się ostateczna. Termin ten może uleć wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Zofia Kaczmarczyk

    ul. Sanicka 54

    97-500 Radomsko                                                                     …………………………………………….

2. Strony wg wykazu

3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik38 KB