artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Piaszczyce-Gosławice


Kodrąb, 2010-10-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/5/2010. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Piaszczyce - Gosławice

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Kodrąb
Adres zamawiającego 22 lipca 7
Kod Miejscowość 97-512 Kodrąb
Telefon: 44 6819325
Faks: 44 6819325
adres strony internetowej www.bip.kodrab.akcessnet.net
adres poczty elektronicznej ugkodrab@op.pkl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.kodrab.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Kodrębie, pok. nr 24 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Piaszczyce - Gosławice na odcinku 1300 m
Zakres robót obejmuje:

"roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1300 m
"ręczne oczyszczanie poboczy - 320 m2
"mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej bitum. - 1885 m2
"skropienie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 przed ułożeniem
warstwy wyrównawczej - 1885 m2
"wykonanie warstwy wyrównawczej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - grubość po zagęszczeniu średnio 3 cm - 1885 m2
"wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm - 1885 m2
"ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - 4050 m2
"wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 4140 m2
"powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 stabilizowanej kruszywem naturalnym frakcji 8-12mm w ilości 10 dm3/m2-warstwa dolna - 4050 m2
"powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 stabilizowanej grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dm3/m2 - warstwa górna - 4050 m2


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45 23 32 20 - 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
2011-06-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej1 roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
uszczegółowienie - opis wymaganego doświadczenia dla wykonawców
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.Nazwa kryteriumWaga
1cena100


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-10-25 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr 14


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-25, o godz. 10.10
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Kodrąb
22 lipca 7
97-512 Kodrąb
Pokój nr - sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 324150-2010 Data zamieszczenia 2010-10-08

 

Stanisław Jasiński