artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyborze oferty na remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

341/3/2009

 

   ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2009. Nazwa zadania:  Remont drogi gminnej w Teodorowie Małym

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Tryb. Ul. Południowa 17/19

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Piotrkowie Tryb. spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena i jest to oferta o najniższej cenie.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-15.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:   1

Nazwa wykonawcy:   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko ul. M. Reja 8

Cena oferty brutto: 433 187,88 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 76,43

 

Lp.:  2

Nazwa wykonawcy:   FEDRO Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:   08-445 Osieck ul. Kolejowa 1

Cena oferty brutto: 389 860,76 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 84,92

 

Lp.:   3

Nazwa wykonawcy:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:   97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

Cena oferty brutto: 331 082,99 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

Lp.:   4

Nazwa wykonawcy:   DROMOST Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska,M.Łaska-Maćkowiak

Adres Wykonawcy:   97-500 Radomsko, Lipie 12B

Cena oferty brutto: 338 292,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 97,87

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.  

 

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

 

____________________________________

Stanisław Jasiński