artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

341/3/2008

Kodrąb, 2008-09-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/3/2008. Nazwa zadania: Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Pytowska

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Kodrąb zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Urząd Gminy w Kodrębie

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

www.kodrab.akcessnet.net

ugkodrab@op.pl

7.30-15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kodrab.akcessnet.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wólka Pytowska. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - sieć kanalizacyjna-grawitacyjna z rur PVC o śr. 200 x 5,9 mm SN8 - mb. 653,3, - sieć kanalizacyjna-grawitacyjna z rur PVC o śr. 160 x 4,7 mm SN8 - mb. 125,0, - rurociąg tłoczny PE80 o śr. 90 x 5,2 mm - mb. 409,00, - przykanaliki sanitarne z rur PVC-U o sr. 160 x 4,7 mm (16 szt.) - mb. 135,0, - pompownia ścieków - zbiornik polimerowy o śr. 1200 mm H=3,45 mb. - 1 kpl. - zasilanie i sterowanie pompowni ścieków, - odtworzenie stanu dróg, kompletną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą, uzyskanie zezwolenia związanego z zajęciem pasa drogowego i opracowanie projektu organizacji ruchu dla potrzeb budowy, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich a w warunkach nocnych i słabej widoczności zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wykonanie przejść dla pieszych oraz zabezpieczenie wjazdów do poszczególnych posesji z ich odtworzeniem, inne elementy kanalizacji wynikające z projektu technicznego i pozwolenia na budowę Szczegółowy zakres zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

31.08.2009 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego- spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-10-06 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Kodrąb

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój nr 14

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-10-06, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kodrębie

22 lipca 7

97-512 Kodrąb

Pokój - sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-11-05

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 215501-2008 dnia 12.09.2008 r.

____________________________________

Stanisław Jasiński