artykuł nr 1

Ogłoszenie przetargu na działę budowlana położoną w Kodrębie o Nr 1136

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108), podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, na terenie gminy Kodrąb.
 
Sprzedażą objęta jest nieruchomość , położona w obrębie Kodrąb , oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1136 , o pow. 0,0612 ha .
 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 października 2007r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Kodrąb i zakończył się wynikiem negatywnym .
 
Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą Nr 28561, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Radomsku .
 
Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r.
 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kodrąb w/w nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej.
Z wypisu z rejestru gruntów , wydanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku z dnia 26.07.2007r. wynika , że działka Nr 1136 , położona w Kodrębie zawiera 0,0612 ha powierzchni , oznaczona jest jako tereny zurbanizowane niezabudowane .
Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).
Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008r., o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb ( pokój Nr 19 ).
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000,00 zł , o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym , że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 300,00 zł .
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w przetargu jest ceną netto.
 
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm. ), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % .
Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium ,
- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
- aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 600,00 zł najpóźniej do dnia
04 stycznia 2008r. /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy Kodrąb Nr 58 8980 0009 2002 0012 8720 0003 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .
 
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.
W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.
 
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .
 
Kodrąb, dnia 28.11.2007r.