artykuł nr 1

II przetarg nieograniczony na sprzdaż działki nr 575 położonej w Lipowczycach.

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Kodrąb na podstawie art. 28 ust.1 i 2, art.37 ust.1, art.38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm. ) oraz § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,poz.2108), że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lipowczyce  na terenie gminy Kodrąb.

 

 Sprzedażą objęta jest nieruchomość położona w obrębie Lipowczyce, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki  575 , o pow. 3,89 ha: w tym grunty orne R-VI- 0,15ha ,  lasy i grunty leśne  Ls-VI-3,74ha.

 

 Przedmiotowa nieruchomość nie  ma urządzonej Księgi Wieczystej  .

 

 Gmina Kodrąb nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości . Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb utracił ważność z dniem 31.12.2003r. 

Z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wynika ,że  są to lasy i grunty leśne oraz grunty orne  .

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kodrąb ( pokój Nr 22).

Powyższa nieruchomość jest wola od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 grudnia  2005r. , o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy ( pokój Nr 19 ).

 

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 33.800,00 zł , o wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym ,  że   minimalne postąpienie nie może  wynosić mniej niż    800,00 zł .

 

Sprzedaż  zwolniona jest w podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U.z 2004r.  Nr 54, poz.535) .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie  wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium ,

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-         aktualnego wypisu z właściwego  Rejestru Sądowego , stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy  przed datą przetargu.

Wadium   należy  wnieść gotówką w kwocie    3.400,00 zł     najpóźniej  do dnia

29 listopada 2005r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto 

Urzędu Gminy Kodrąb Nr 15 898 00009 200200 128720 0001 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Kodrębie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Kodrąb .

Osoby , o których mowa w art.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r Nr 6, poz.39) , zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia , zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

W przypadku uchylenia się przez osobę ,która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz gminy.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Osoba, która wygra przetarg winna przedłożyć niżej wymienione dowody, które są niezbędne przy zawarciu umowy sprzedaży :

-         oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez Wójta, - potwierdzenia posiadania kwalifikacji rolniczych (świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, lub oświadczenie ,że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez Wójta,

-         oświadczenie o powierzchni użytków rolnych posiadanego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta,

albo

-         oświadczenie , że nie spełnia warunków określonych w art.5 i art.6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. Nr 64, poz.592). W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub dzierżawcą.

 W przypadku nie spełnienia warunków określonych w art.5 i art.6 w/w ustawy przez osobę, która wygra przetarg z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości objętej przetargiem.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn .

 

 Kodrąb, 02.11.2005r.