artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

 Kodrąb, dn. 09.11.2022 r.

 

Nr GPI.6733.9.Z.2022  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kodrąb

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu znak: GPI.6733.9.Z.2022 z dnia 09.11.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę: drogi wewnętrznej, parkingu, studni chłonnych, drenażu francuskiego, przepustów drogowych, kanału deszczowego, instalacji oświetlenia – linii kablowej nN 0,4 kV, latarni oświetlenia, odejścia hydrantowego na działkach położonych w Kodrębie, oznaczonych  numerem ewid. 465 i 466/2 (obręb Kodrąb).

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią powyższego zawiadomienia i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pokój  24 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Z up. WÓJTA

mgr Lidia Sznelińska

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń UG Kodrąb
  4. a/a