artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb

ul. Niepodległości 7

97-512 Kodrąb

GPI.6220.2.2020           Kodrąb, dn. 20.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje  do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia znak: GPI.6220.2.2020  z dnia 20.04.2021 r. informującym o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1000kW na terenie części działek nr ew. 748, 749 oraz 750 obręb Rzejowice, gmina Kodrąb o powierzchni zabudowy oraz całkowitej powierzchni ulegającej przekształceniu około 2,0 ha”.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb, pok. 25 w godzinach pracy tut. urzędu  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Rzejowice
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a