artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

GPI.6220.3.2021                       Kodrąb, dn. 13.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta  Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: GPI.6220.3.2021 z dnia 08.01.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie działki numer ewidencyjny 279 obręb Kodrąb, Gmina Kodrąb”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że z treścią powyższego zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kodrąb w godzinach pracy Urzędu 
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

  1. Sołtys Sołectwa Kodrąb
  2. BIP Gminy Kodrąb
  3. Tablica ogłoszeń w UG Kodrąb
  4. a/a