artykuł nr 1

Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 6 października 2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 51/2020

WÓJTA GMINY KODRĄB

z dnia 6 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2019 Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmowania lokali stanowiących mienie Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz uchwały Rady Gminy Kodrąb
Nr XXXVIII/243/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia uprawnienia organowi wykonawczemu Gminy Kodrąb, zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 33/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadza się następującą zmianę :

1. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Opłaty za wynajem lokali

Lp.

Lokal w miejscowości

Imprezy okolicznościowe komunie, chrzciny, itp.

Stypy

Spotkania, szkolenia, prezentacje

1.

Świetlica wiejska  
w Feliksowie

150 zł

100 zł

-

2.

Świetlica wiejska
we Florentynowie

250 zł

150 zł

120 zł

3.

Świetlica wiejska w Zakrzewie

500 zł

230 zł

120 zł

4.

Świetlica wiejska w Lipowczycach

500 zł

230 zł

120 zł

5.

OSP Zapolice

300 zł

150 zł

120 zł

6.

Sala konferencyjna
w GCI w Dmeninie

-

-

120 zł

7.

Sala konferencyjna
w UG Kodrąb

-

-

120 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk