artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 9 października 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Wójta Gminy Kodrąb

z dnia 9 października 2020 roku

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów
i ewakuacji pracowników.

Na podstawie art.207 ¹ § 1 pkt 3 lit. a i b, art. 207 ¹ § 2 oraz art. 209 ¹ § 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam i informuję, że do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów  i ewakuacji pracowników został wyznaczony Pan Karol Maszczyk zatrudniony w Urzędzie Gminy Kodrąb przy ul. Niepodległości 7, tel. służbowy 44 681 93 25 wew. 42.

§ 2. Wyznaczam i informuję, że do udzielania pierwszej pomocy został wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Kodrąb Pan Karol Maszczyk.

§ 3. Zobowiązuję Sekretarza i Kierowników komórek organizacyjnych do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 4. Zobowiązuję  Sekretarza Gminy Kodrąb do przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb oraz do przekazywania na bieżąco w/w informacji nowozatrudnionym pracownikom.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kodrąb.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomoc  i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz przekazania informacji pracownikom Urzędu Gminy Kodrąb o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kodrąb

Bożena Krawczyk