artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXII/161/12

UCHWAŁA NR XXII/161/12
RADY GMINY KODRĄB

z dnia 26 września 2012 r.


w sprawie podziału Gminy Kodrąb na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
Na podstawie art. 12 § 2 – 3 i § 11 - 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§1. Dokonuje się podziału Gminy Kodrąb na stałe obwody głosowania oraz ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§2. Na ustalenia Rady Gminy Kodrąb w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu  do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/229/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Kodrąb zmieniona uchwałą Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 20 sierpnia 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/229/2002 Rady Gminy Kodrąb z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie gminy Kodrąb.
§5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 


Załączniki:
Załącznik Nr 1124 KB