artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XIII/97/11

 

UCHWAŁA NR XIII/97/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2012–2018
 
  Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
  § 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kodrąb na lata 2012–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
  § 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
  2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  3. Upoważnić Wójta do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
 § 6. Uchyla się uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017 Rady Gminy Kodrąb zmienionej uchwałą Nr VII/48/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr IX/65/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr X/75/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr XII/93/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, zarządzeniem Nr 92/2011 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2011-2017, uchwałą Nr XIII/100/11 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki