artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/ 12/10


UCHWAŁA NR III/ 12/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2010r.


w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 13 ust.1, art. 23 ust. 7a w związku z art.25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106 , poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na kolejny okres dwóch lat , niżej wymienioną nieruchomość:
1)działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 166/3 o pow. 0,0166 ha , położoną w obrębie geodezyjnym Wola Malowana , stanowiącą własność Gminy Kodrąb na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 4664/92 z dnia 13.11.1992r., KW PT1R/00040799/6.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do ustalenia szczegółowych warunków dzierżawy oraz do podpisania umowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki