artykuł nr 1

UCHWAŁA NR I/ 1 /10

 UCHWAŁA NR I/ 1 /10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 02 grudnia 2010r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kodrąb stwierdza , co następuje:


§ 1. Rada Gminy Kodrąb dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w głosowaniu tajnym.


§ 2. Bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy Kodrąb został wybrany Grzegorz Wierzbicki .


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki