artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LII/252/10

 

UCHWAŁA NR LII/252/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 10 listopada 2010r.


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycia nieruchomości na własność Gminy Kodrąb od Powiatu Radomszczańskiego


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 , z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :


§ 1 . Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kodrąb od Powiatu Radomszczańskiego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 749/3, o pow. 0,0505 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Gosławice , KW PT1R/00074220/4.

§ 2 . Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej uchwały jest zabudowana budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosławicach i będzie wykorzystywana na cele ochrony przeciwpożarowej oraz dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.