artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/239/10

 


UCHWAŁA NR L/239/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych zmienionej uchwałą Nr XIII/84/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 lutego 2008r

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7, art.35, art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r Nr 142 ,poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie sołectwa Gosławice , stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/83/04 Rady Gminy Kodrąb z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia statutu jednostek pomocniczych zmienionej uchwałą Nr XIII/84/08 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 lutego 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4.1. otrzymuje brzmienie :
„ § 4.1.Sołectwo Gosławice obejmuje wsie : Gosławice , Frachowiec, Kuchary, Zabłocie , Zalesie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski