artykuł nr 1

UCHWAŁA NR L/236/10

UCHWAŁA NR L/236/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 września 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Na podstawie art. 18 ust. pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 , poz. 675) oraz art. 234, art. 235, art. 236, art. 238, art. 239, art. 240, art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

§ 1.1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej kierownicy gminnych jednostek budżetowych, radni, Rady sołeckie, pracownicy na samodzielnych stanowiskach prac zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych – wniosków i przedłożenia Skarbnikowi Gminy w terminie do 05 listopada roku bieżącego, a w latach następnych do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 oraz w trakcie roku budżetowego będą rozpatrywane przy projektowaniu budżetu na rok następny.
§ 2. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, decyzji na dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.
§ 3.1. Wójt Gminy przygotowuje na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy projekt uchwały budżetowej.
2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy przedkłada:
1)objaśnienia z uwzględnieniem:
a) sposobu ustalenia wysokości prognozowanych dochodów budżetowych i planowanych wydatków budżetowych,
b) informację o kwocie długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu uchwały, Wójt Gminy przedstawia:
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowana,
- Radzie Gminy ,
do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, podstawę gospodarki finansowej, będzie stanowił projekt uchwały budżetowej.
5. Uchwałę budżetową Rada Gminy podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Gminy może uchwalić uchwałę budżetową nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
§ 4.1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej z objaśnieniami do uchwały budżetowej do zaopiniowania Komisjom Rady oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2. Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie uchwały budżetowej. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie istnieje obowiązek wskazania przez komisję źródła jego sfinansowania.
3. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej Komisji Budżetu i Inwestycji.
4. W posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwestycji, na którym opiniowany jest projekt uchwały budżetowej uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy.
§ 5. Po sporządzeniu opinii na piśmie Komisja Budżetu i Inwestycji przekazuje tę opinię Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi poprawki do projektu uchwały budżetowej.
§ 6. Przy sporządzaniu projektu porządku sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej powinny być uwzględnione następujące punkty:
1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
3.Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Inwestycji.
4.Stanowisko Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji.
5.Dyskusja i głosowanie poprawek do projektu uchwały.
6.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 7. 1 Projekt uchwały budżetowej określa :
1)prognozowane dochody budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów;
2)wydatki budżetowe, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy;
3)dochody bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów;
4)wydatki bieżące i majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów;
5)źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej;
6)przychody i rozchody budżetu według klasyfikacji paragrafów;
7)wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
8)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich;
9)plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem:
a)przychodów ogółem, w tym dotacji,
b)wydatków ogółem,
10) plany przychodów i wydatków dochodów własnych w podziale na działy i rozdziały;
11) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień, w szczegółowości: dział, rozdział paragraf;
12) dotacji udzielonych z budżetu, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;

13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na:
a)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
b)finansowanie planowanego deficytu budżetu,
c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
14) upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków zawartych w wieloletnim planie inwestycyjnym,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym;
15) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
a)z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
b)wynikających z zakresu umów, porozumień realizowanych przez gminę w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
c)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
16) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;
17) zakres i kwoty dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf;
18) dotacje inne niż określone w pkt. 15 i 16 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań Gminy, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
2. Projekt uchwały budżetowej winien spełniać pozostałe wymogi określone w art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 o finansach publicznych.
3. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1) upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy;
2) upoważnienie dla Wójta Gminy do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
3) upoważnienie dla Wójta do przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek;
4) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 10. Tracą moc uchwały: Nr X/71/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 października 1999 roku w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy Kodrąb oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, Nr XIII/77/99 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 grudnia 1999 roku , Nr VI/44/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski