artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIV/226/10

UCHWAŁA NR XLIV/226/10
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 121, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, NR 40, poz.230) oraz art. 211 , 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 11.880,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 80.880,00 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 69.000,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 40.000,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy po zmianie wynosi :


dochody zł 11.937.510,07
w tym:
dochody bieżące zł 10.966.810,07
dochody majątkowe zł 970.700,00

wydatki zł 13.753.992,00
w tym:
wydatki bieżące zł 10.641.590,58
wydatki majątkowe zł 3.112.401,42

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marek Krężlewski