artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXXIII/182/09


UCHWAŁA NR XXXIII/182/09
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art.13 ust. 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59,poz.369,Nr 220, poz.1412; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817 ) Rada Gminy w Kodrębie uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kodrąb wprowadza się następującą zmianę ;
1)§ 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr działki 310/6 , o pow.0,4583ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kodrąb , na której znajduje się budynek strażnicy OSP w trakcie budowy „.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb

mgr inż., Marek Krężlewski