artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XII/69/07

 
 
  UCHWAŁA NR  XII/69/07
  RADY GMINY KODRĄB
  z dnia 28 grudnia 2007r.
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 
  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 , art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:
 
 
  § 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
1)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 350,00 zł.; 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    – 450,00zł.;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  – 570,00zł.;   
2)   od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)   od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 800,00zł.;  
4)   od ciągników siodłowych i balastowych,, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)   od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach   lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300,00zł.;
6)   od przyczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)   autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 800,00 zł.;  
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1200,00 zł;  
  § 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
1)   autobusy świadczące usługi dowożenia uczniów do szkół Gminy Kodrąb;
2)   pojazdy służące do celów przeciwpożarniczych- z wyjątkiem pojazdów , o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
3)   pojazdy świadczące usługi transportowe wyłącznie  dla Urzędu Gminy Kodrąb - z wyjątkiem pojazdów , o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
  § 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/184/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
   § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 2 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
13
 600,00  
 650,00  
13
14
 650,00  
 750,00  
14
15
 650,00
 750,00  
15
 
 750,00  
 1350,00  
 
 
Trzy osie
 
12
17
 600,00
 650,00  
17
19
 650,00
 870,00
19
21
 850,00
 1080,00  
21
23
 850,00
 1070,00  
23
25
 1100,00  
 1650,00  
25
 
 1100,00  
 1650,00  
 
 
Cztery osie i więcej
 
12
25
 750,00
 950,00
25
27
 750,00
 1120,00  
27
29
 1120,00  
 1760,00  
29
31
 1760,00
 2580,00  
31
 
 1760,00
 2580,00  
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski  
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt 4 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Dwie osie
 
12
18
 850,00  
 950,00  
18
25
 1060,00
1280,00
25
31
 1280,00
1500,00
31
 
 1500,00  
 1.990,00
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
40
1490,00
 1826,00
40
 
 1826,00
 2.500,00  
  Przewodniczący
  Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski
 
 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/69/07
Rady Gminy Kodrąb  z dnia 28 grudnia 2007r.
 
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
w art. 8 pkt. 6 USTAWY
Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
 
Jedna oś
 
12
18
 280,00
 450,00
18
25
 280,00
 450,00
25
 
 350,00
 621,00  
 
 
Dwie osie
 
12
28
 550,00
 650,00
28
33
 750,00
 900,00
33
38
 900,00
 1368,00  
38
 
 1200,00
 1780,00  
 
 
Trzy osie i więcej
 
12
38
 750,00
 1012,00  
38
 
 1000,00
 1360,00  
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
  mgr inż. Marek Krężlewski