artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/36 /07

                                                                                             

 

UCHWAŁA   NR  VI/36 /07

RADY  GMINY   KODRĄB

                                                   z  dnia  25 maja   2007r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

 

 

 

                    Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 , poz.1337 )   Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

         § 1.  Przyjąć plan pracy  Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb na 2007 rok w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

      § 2 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

   Załącznik

                                                                          do uchwały Nr VI/ 36/07

                                                                      Rady Gminy Kodrąb

                                                                                   z dnia  25 maja  2007r.

 

P L A N

 

pracy Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Rady Gminy Kodrąb

na 2007 rok.

 

Lp.

 

             Temat  posiedzenia

Termin realizacji

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3. 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

Analiza projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki .

 

Zaopiniowanie wniosku ZGK w sprawie  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  za zbiorowe odprowadzanie ścieków  .

 

Ocena stanu dróg śródpolnych

 

 Analiza podjętych działań w kierunku rozwiązania problemu  śmieci ( z uwzględnieniem segregacji)  i zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk .

 

 Zapoznanie się z zawansowaniem prac dotyczących kanalizacji na terenie gminy Kodrąb.

 

Analiza wykonania budżetu za  I półrocze 2007r oraz inwestycji na terenie gminy Kodrąb

 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem  oczyszczalni ścieków.

 

Zapoznanie się  z wykonaniem  inwestycji na terenie gminy zaplanowanych do realizacji w 2007r.

 

Wnioski  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do budżetu na 2008r.

 

Sprawy wynikające z potrzeb.

 

 

 II kwartał

 

 

 

II kwartał

 

 

II kwartał

 

 

III kwartał

 

 

 

III kwartał

 

 

III kwartał

 

 

IV kwartał

 

IV kwartał

 

 

IV kwartał

 

 

cały rok