artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr V/ 33 /07

                                                                                                                                                                 

                                                                 

                                                                                                        

         UCHWAŁA  Nr  V/ 33 /07

          RADY  GMINY  KODRĄB

                                        z dnia  27 kwietnia     2007r.             

 

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb.

 

 

                   Na podstawie   art. 21 ust.1      ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz  § 16 ust.3 , § 68 ust.1 ,§ 71  Statutu Gminy Kodrąb  Rada Gminy Kodrąb   uchwala  , co następuje:

 

 

         § 1. Rada Gminy Kodrąb powołuje doraźną Komisję Inwentaryzacyjną   Rady Gminy Kodrąb   w celu dokonania spisu mienia państwowego podlegającego komunalizacji.

 

         § 2. W skład  Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy wybiera się następujące osoby spośród radnych :

 

Panią  Dorotę Szydziak

Panią  Zofię Soboń

Pana Tadeusza Cieciurę

Pana Janusza Bussa

Panią Urszulę Kaczmarczyk

 

 

         § 3. Na  Przewodniczącą  Komisji  Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Kodrąb  wybiera się  Panią Zofię Soboń.

 

§ 4. Na Zastępcę Przewodniczącego  Komisji  Inwentaryzacyjnej  Rady Gminy Kodrąb wybiera się Panią Dorotę Szydziak.

 

            § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.