artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/24/07

                                              

  UCHWAŁA NR IV/ 24/07

       RADY GMINY  KODRĄB

       z dnia  28  marca  2007r.

 

w sprawie  inkasa od osób  fizycznych podatku od nieruchomości , podatku rolnego , podatku  leśnego na terenie gminy Kodrab

  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 ,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 ,poz. 1055 i Nr 116 ,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 ,poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337)  oraz  art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr121, poz. 844,  Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847, Nr 245, poz.1775) , art. 6 b  ustawy z   dnia    15 listopada  1984 roku o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz.1825, Nr 245, poz.1775) i  art. 6 ust. 8  ustawy z dnia 30 października 2002r. r.   o podatku leśnym  ( Dz. U.   Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484 ; z 2006r.Nr  245, poz.1775, Nr 249, poz.1825  )    Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

         § 1.  Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku  od nieruchomości ,  podatku rolnego i podatku  leśnego w drodze inkasa .

 

§ 2. 1. Inkasentem podatków , o którym mowa w ust.1 jest sołtys właściwego sołectwa wg miejsca zamieszkania podatnika , a mianowicie :

 

Kaczmarczyk Urszula               - sołectwo    Bugaj-Antopol

Czubaj  Andrzej                       - sołectwo    Dmenin

Dziębor  Anna                         - sołectwo    Feliksów

Szafran Elżbieta                       - sołectwo    Florentynów

Jędrzejczyk Przemysław           - sołectwo    Gosławice

Staniec Zofia                           - sołectwo    Józefów

Starczyk  Jolanta                      - sołectwo    Klizin

Lisicka  Małgorzata                  - sołectwo    Kodrąb

Bedlechowicz  Urszula             - sołectwo    Konradów

Sadowska Katarzyna                - sołectwo    Kuźnica

Filikowski  Sławomir                - sołectwo    Lipowczyce

Młynarczyk Krzysztof              - sołectwo    Łagiewniki

Trzeciak  Małgorzata                - sołectwo    Rzejowice

Pikiel Krzysztof                       - sołectwo    Smotryszów

Stalka Danuta                           - sołectwo    Widawka

Jasnos Zbigniew                      - sołectwo     Wola Malowana

Podsiadły Tadeusz                   - sołectwo     Zapolice

Machnik Rafał                         - sołectwo     Zakrzew

Jagucka Elżbieta                       - sołectwo     Żęcin

 

 2. Inkasenci otrzymują za inkaso podatków , o których mowa w § 1 wynagrodzenie w wysokości 8 % sumy zainkasowanych kwot z tym , że dolna granica wynagrodzenia wynosi  200,00 zł  od każdej raty.

 3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie  Urzędu Gminy po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej kwoty podatku w terminie 15 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

 

       § 3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

       § 4 .  Traci moc uchwała  Nr XXX/193/2002  Rady Gminy   Kodrąb  z   dnia 26 lutego  2002 r w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego na terenie gminy Kodrąb oraz  uchwała  Nr  VI/45/03  Rady  Gminy  Kodrąb z dnia 29  kwietnia  2003r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXX/193/2002  Rady Gminy   Kodrąb  z   dnia 26 lutego  2002 r w sprawie inkasa od osób fizycznych podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego na terenie gminy Kodrąb .

 

        § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i   wchodzi w  życie  po  upływie  14  dni  od daty  ogłoszenia