artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/21/07

                                                          

                                                                                                                     

UCHWAŁA  NR  IV/ 21/07

RADY  GMINY  KODRĄB

   z dnia  28 marca  2007r.

 

 

w   sprawie   ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

 

 

        

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz     § 2  ust.2 i  § 5 ust.3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 : z 2002 Nr 14, poz. 280; z 2003r. Nr 33, poz. 280)  Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się , że dla Przewodniczącego Rady Gminy polecenie wyjazdu służbowego podpisuje Wiceprzewodnicząca  Pani   Zofia  Soboń.

 

         § 2. W przypadku polecenia przejazdu – podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym  własnością Gminy, ustala się maksymalną stawkę za 1 km  przebiegu  określoną  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z dnia

25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością  pracodawcy ( Dz. . Nr 27 , poz. 271; z  2004r. Nr 237 , poz.2376).

 

         § 3.  Traci  moc  uchwała   Nr VI/53/03  Rady  Gminy  Kodrąb   z    dnia

29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych  gminy.

 

         §  4. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.