artykuł nr 1

UCHWAŁA NR IV/20/07

 

                                                                          

UCHWAŁA   NR  IV/ 20/07

RADY  GMINY   KODRĄB

                                      z  dnia  28 marca   2007r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy    Rady Gminy Kodrąb  na 2007 r.

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 , poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337) oraz § 27 ust.2  Statutu Gminy Kodrąb , Rada Gminy Kodrąb   uchwala  , co następuje:

 

 

         § 1.  Przyjmuje się do realizacji  plan pracy    Rady Gminy Kodrąb na 2007r.  w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

         § 2 .  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kodrąb.

 

         § 3 .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą od 01 stycznia 2007r. 

 

 

 

 

                                                                  

 

               Załącznik 

                  do uchwały Rady Gminy Kodrąb

                  z dnia 28marca  2007r.              

PLAN PRACY  RADY GMINY KODRĄB  NA 2007 r.

 

I kwartał

 

1.     Uchwalenie  budżetu Gminy na 2007r.

-         opinie wszystkich Komisji nt. projektu budżetu na 2007r.

-         dokonanie przez Komisje analizy wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie

2.     Uchwalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  na 2007r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

II kwartał

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 . Udzielenie absolutorium.

-         przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2006r. oraz sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

2.     Sprawozdanie z działalności Policji dot. zabezpieczenia porządku publicznego w gminie za 2006r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

III kwartał.

 

1.     Przyjęcie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

2.     Omówienie tematu dot. realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007r.

3.     Sprawy wynikające z potrzeb.

 

IV kwartał

 

1.     Przyjęcie uchwał podatkowych.

2.     Uchwalenie  planu pracy Rady Gminy Kodrąb na rok 2008 oraz  zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy  na 2008r.

3.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2008r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2008r.

5.     Sprawy wynikające z potrzeb.