artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 205 /06

                                                                                      

                            UCHWAŁA  NR  XXX/ 205 /06

   RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  21 marca 2006r.

 

 

w sprawie  przekazania  w użyczenie  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kodrąb.

 

 

          Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203; z 2005r.  Nr 172, poz.1441,NR 175, poz. 1457 )  oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r.  Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz.1459   )   Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

 

 

§ 1 . Przekazać w użyczenie  nieodpłatnie na czas nieokreślony  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kodrębie  , w celu prowadzenia działalności statutowej   niżej  wymienione nieruchomości :

 

     1)    nieruchomość  położoną w Kodrębie przy ul.22 Lipca 25, oznaczoną  w ewidencji   gruntów jako działka  nr  332/2, obręb Kodrąb,  o pow.0,54 ha,  zabudowaną :  budynkiem 2-piętrowym, budynkiem gospodarczym,  boksem na opał, garażem    metalowym, magazynem, ogrodzeniem,

      2)    nieruchomość położoną w miejscowości  Dmenin  139 , którą stanowią działki   oznaczone   w ewidencji gruntów  nr nr 744  , 743 , obręb Dmenin, o łącznej pow.0,21 ha   , zabudowaną budynkiem piętrowym , ogrodzeniem.

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Marek Krężlewski