artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/ 198 /06

                                                                             

 

UCHWAŁA NR XXX/ 198 /06

  RADY GMINY KODRĄB

    z dnia  21 marca 2006r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2006rok.

 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr  172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457) i art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art.195 ust.2 i  art.198  ust 2  ustawy   z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420  ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

          § 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2006.

 

          § 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  zł 7.810.273 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

          § 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  zł 8.579.531  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

           

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   769.258.

        

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 734.981 oraz   środki  jako nadwyżka środków pieniężnych  na rachunku wynikająca z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł 34.277 .

 

          § 6.1. Ustala się kwotę przychodów w kwocie  zł 1.555.258 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

             

2. Ustala się kwotę  rozchodów  związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie  zł 786.000 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.  Ustala się  limity dla :

 

1)       zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych   na  finansowanie planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie zł 734.981 ;

2)      zobowiązań przeznaczonych na spłatę wcześniej  zaciągniętych   kredytów i pożyczek  w kwocie    786.000;

3)      występującego  w  ciągu  roku    przejściowego  deficytu budżetu  gminy do kwoty

      zł 200.000  ;

 § 8. Prognozę długu na 31 grudnia 2006 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

         

§ 9. 1.  Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku  budżetowym w kwocie   1.994.413 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań  zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie  zł 1.034.684 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

       

         2. Wydatki   ustalone w  § 3  obejmują  wydatki  związane z realizacją zadań   zleconych  gminie w drodze ustawy w kwocie zł 1.034.684 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

        3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie   12.000 zgodnie z  załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w kwocie  zł 11.800 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

          § 12. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb   z tytułu dopłaty   do  wody  na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych posiadających wodomierze  i do ścieków  pochodzących z gospodarstw domowych     65.300.

            § 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

 

Przychody                                                                                            1.554.905                          

w tym: dotacja z budżetu gminy                                                                  65.300

wydatki                                                                                                 1.554.905

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 65.000, które  przeznacza się na wydatki związane z realizacją  zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 15. Ustala się rezerwę  ogólną w kwocie  zł 23.676 .

§ 16. Kwota udzielonego poręczenia wynosi zł 60.000 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr  13.

   § 18.  Upoważnia się Wójta Gminy Kodrąb do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty zł 200.000;

2)      zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej   w uchwale budżetowej ;

3)      zaciągania zobowiązań  na finansowanie  wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

4)      dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach  działu, które nie spowodują  całkowitego  odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym  zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego:

5)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym , do wysokości kwot ujętych w planie  budżetu  na rok następny;

6)      lokowania  wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych  bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

7)      dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami;

8)      do przekazywania kierownikom  jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania  przeniesień w planie  wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

        § 19. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy  :

1)      informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2006r. – wg  szczegółowości budżetu zawartej w niniejszej uchwale w terminie do 31 sierpnia 2006r.;

2)      informację o wykonaniu w pierwszym   półroczu 2006r.  planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kodrębie  - w szczegółowości  odpowiadającej planom przyjętym przez Kierownika , z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych)  w terminie do 31 sierpnia 2006r.

3)      sprawozdanie  roczne  z wykonania budżetu  gminy za rok 2006 – wg  szczegółowości budżetu zawartej  w niniejszej uchwale w terminie do 20 marca 2007r. i sprawozdanie roczne  SP ZOZ w szczegółowości nie mniejszej od planu przyjętego przez Kierownika z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań , w tym zobowiązań  wymagalnych .

          § 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

          § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Kodrąb 

mgrinż.MarekKrężlewski