artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XX I/145 / 05

 

UCHWAŁA NR XX I/145 / 05

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  23 marca 2005r.

 

w sprawie  zakresu usług opiekuńczych - zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593; Nr 99 poz. 1001) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

 

 § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie świadczy usługi w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb pielęgnacyjnych i gospodarczych osobom spełniającym wymogi ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 § 2. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez siostry PCK zatrudniane przy Urzędzie Gminy Kodrąb.

 

 

§ 3.1. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

2. Prawo do usług świadczonych nieodpłatnie przysługuje osobom osiągającym dochody niższe lub równe kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej.

3. Osobom nie spełniającym warunku, o którym mowa w ust. 2 mogą być przyznane usługi, pod warunkiem pokrycia części lub całości kosztów świadczenia na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 4. Przyznanie pomocy z zakresu usług opiekuńczych następuje na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W decyzji tej ustala się wysokość opłat ponoszonych przez świadczeniobiorcę.

 

 

§  5. Stawka roboczogodziny za świadczone usługi jest ustalana na podstawie realnych kosztów poniesionych w roku ubiegłym (w/g kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały).

 

§ 6 .1. Odpłatność za usługi opiekuńcze za dany miesiąc następuje po jego upływie w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca.

         2. Przedmiotowych wpłat należy dokonywać w kasie banku z dokładnym określeniem tytułu wpłaty.

         3. Uzyskane wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze podlegają przekazaniu do  budżetu gminy.

 

§ 7. Wójt Gminy Kodrąb upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności w uzasadnionych przypadkach.

 

 

§ 8. Traci  moc   uchwała      Nr XVII/38/96     Rady Gminy   Kodrąb   z dnia  

30 grudnia 1996r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych i ustalania odpłatności za te usługi oraz uchwała Nr XX/139/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zakresu usług opiekuńczych – zasad przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

 

        

 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

 § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia .

 

                                                        Przewodniczący

                                                        Rady Gminy Kodrąb

                                                        mgr inż. Marek Krężlewski

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                do uchwały Nr XXI/ 145 /05

                                                                                 Rady Gminy Kodrąb

                                                                                 z dnia  23 marca  2005r.

 

 

Tabela odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych

 

 

 

Dochód netto według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593; Nr 99 poz. 1001)

Wartość odpłatności liczona od pełnego koszty usługi w %

Jednoosobowe

gospodarstwa

Wieloosobowe

gospodarstwa

Do 100%

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 100% do 110%

5%

10%

Od 110,1% do 120%

10%

13%

Od 120,1% do 150%

13%

15%

Od 150,1% do 200%

15%

30%

Od 200,1% do 250%

30%

70%

Od 250% do 300%

70%

100%

Powyżej 300%

100%

100%

 

 

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                                  Rady Gminy Kodrąb

                                                                  mgr inż. Marek Krężlewski

                                                                          

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                  

              Załącznik Nr 2

                                                                              do uchwały Nr XXI/145 /05

                                                                                Rady Gminy Kodrąb

                                                                                z dnia  23 marca 2005r.

        

 

 

 

 

Sposób kalkulacji ustalania stawki 1 roboczogodziny przy świadczeniu usług opiekuńczych.

Koszt świadczonych usług opiekuńczych za cały rok ubiegły : ilość świadczonych godzin za cały ubiegły rok.

 

Stawka roboczogodziny w 2005r:

17.448,68 zł (wartość kosztów świadczonych usług w roku 2004): 2436 (ilość wszystkich godzin świadczonych usług w 2004r.) = 7,16 zł.

 

 

                                                        

                                                                                  Przewodniczący

                                                                             Rady Gminy Kodrąb

                                                                             mgr inż. Marek Krężlewski