artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXI/ 144 /05

                                                                                    

                                                                                    

UCHWAŁA NR  XXI/ 144 /05         

RADY GMINY KODRĄB

z dnia  23 marca 2005r.

 

 

w sprawie zasad finansowania wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001) oraz uchwały Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004r. i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „posiłek dla potrzebujących” (Dz. U. Nr 236 , poz. 2363) Rada Gminy Kodrąb uchwala co następuje:

 

 

 § 1. Postanowienia niniejszej uchwały obejmują osoby i rodziny wskazane w programie Rządowym „Posiłek dla potrzebujących”, pozwolą na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych i  osób niepełnosprawnych  w 2005r.

 

 

§ 2. Osoby i rodziny, o których mowa w § 1mają prawo do bezpłatnego korzystania z posiłków, zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności lub zakup posiłków  jeżeli ich dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  poz. 593 z późn. zm.).

 

 

 § 3. Osoby i rodziny, o których mowa w § 1,  których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) mogą korzystać z posiłków, zasiłków celowych na zakup żywności lub zakup  posiłków pod warunkiem zwrotu części poniesionych wydatków według poniższych zasad:

  1) Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 160% kwoty cytowanego kryterium         dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 20% kosztów.

         2)  Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 170% kwoty kryterium dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 40% kosztów.

  3)  Dla rodziny, której dochód netto nie przekracza 180% kwoty kryterium dochodowego, zwrot wydatków następuje w wysokości 60% kosztów.

  4) Dla rodziny, której dochód netto przekracza 180% kwoty cytowanego kryterium, zwrot wydatków następuje w wysokości całkowitego kosztu.

 

 

 § 4. Upoważnia się Kierownika GOPS do stosowania w wyjątkowo szczególnych sytuacjach życiowych osób i ich rodzin innych zasad zwrotu wydatków na wskazane w paragrafie poprzedzającym  świadczenia lub odstąpienia od żądania ich zwrotu.

 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

  § 6. Traci    moc uchwała  Nr  XIX/123/2000  Rady  Gminy   Kodrąb   z   dnia

29 .11.2000r. w sprawie ustalania zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłku celowego w rodzinach , których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.4 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwała Nr XX/138/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zasad finansowania wydatków na pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

 

 § 7. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

                                                   Przewodniczący

                                                   Rady Gminy Kodrąb

                                                   mgr inż. Marek Krężlewski