artykuł nr 1

Podatek leśny na rok 2012

 

UCHWAŁA NR X/79/11
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 26 października 2011r.
 
w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
 
 
   Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;  z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.
 
§ 3 . Traci moc uchwała Nr XXVIII/180/05 Rady Gminy Kodrąb  z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.
 
§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Grzegorz Wierzbicki

 

Załączniki:
Załącznik nr 2156 KB
Załącznik nr 1125 KB