artykuł nr 1

UCHWAŁA NR X / 70 / 03

UCHWAŁA NR X / 70 / 03

RADY GMINY KODRĄB

 z dnia 14 listopada 2003r.

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/64/63 Rady Gminy Kodrąb z dnia          29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:

 

 

         § 1. Uchyla uchwałę Nr IX/64/03 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej.

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.