artykuł nr 1

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/298/22 Rady Gminy Kodrąb
z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kodrąb
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

7. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki